หน้าแรก :: ข่าว :: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เล่นเกมกับเพจ Chang International Circuit By Buriram United

Click to view image
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เล่นเกมกับเพจ Chang International Circuit By Buriram United
  >>>รายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับบัตรในแต่ละวัน<<<

รายชื่อผู้โชคดี ประจำวันวันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม ตุลาคม 2559 ที่ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016”

1.คุณอุทิศ แซ่อิ้ว
2.คุณสุเดินดาว ชามนตรี 
3.คุณณัฐภัทร เสาวโค
4.คุณศิรพงศ์. เตชะสาน 
5.คุณกฤตภาส ไพเราะ

รายชื่อผู้โชคดี ประจำวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016”
1.คุณชูสกุล เกษฎา
2.คุณยุทธการ กองคำ
3.คุณทิฆัมพร พิลาตัน
4.คุณนายอภิชาติ  เครือณรงค์สันติ
5.คุณนายเอกชัยอยู่ สวัสดิ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016”
1.คุณวรรณพร รุ่งสุวรรณ์ 
2.คุณอารีย์  ชัยอนันตกุล
3.คุณนายปิตินันท์ เจริญทิม
4.คุณอุษา พันธุ์ศิริ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016”

1.คุณวรนาท รัตนอมรชัยกุล
2.คุณปวีณ์ริศา เกศสุวรรณกนก
3.คุณธนนันท์ แต่งภูมิ 'เกมส์
4.คุณกรินทร์ ตะติยะก้านตง
5.คุณเสมอเนตร เหลืองประเสริฐ
6.คุณธิดารัตน์ น้อมระวี
7.คุณศราวุฒิ บุญยอด
8.คุณอมฤต อิงเอนุ
9.คุณธนาวุฒิ  พิมพ์สำโรงประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016” 1.คุณศักดา ดีแก่
2.คุณวิทวัส อาโยวงษ์
3.คุณธนวิชญ์ วัชระเงิน
4.คุณนางสาวศุภลักษณา สุขประโคน
5.คุณนายภานุพงศ์ ดีรบรัมย์
6.คุณธิดารัตน์ ทวีโชค
7.คุณนิตยา กลายกลาง
8.คุณอนันต์ มโนรัมย์
9.คุณสาวเจนจิรา ยวงแก้ว
10.คุณเพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น
11.คุณวีณา พื้นแสน
12.คุณมนัสชัย. แคว้นพุดซา.  
13.คุณปภาดา ปิยะธรรมภักดี
14.คุณพวงแก้ว จรรยาขาม
15.คุณรุ่งนภา ร่มใหม่
16.คุณสมศรี เนาว์ประโคน
17.คุณศุภลักษณา สุขประโคน
18.คุณนายจารุวัฒน์ เสขะกุล
19.คุณวรรณิศา น้ำใจดี
20.คุณภานุพงศ์ ดีรบรัมย์
21.ด.ญ มนัสนันท์ เริ่มปลูก
22.คุณไพรัช กุศลจิต
23.คุณสมรรถ พรลิขิตผ่องใส
24.คุณสราวุธ ศักดาเธียร
25.คุณสิทธิโชค ขอนยาง
26.คุณไพลิน พุคโต
27.คุณศุภชัย มูลอ้น
28.คุณยุทธชัย ทักษี
29.คุณกมลสิรภพ แก้วศรี
30.คุณสมปอง กำจร
31.คุณไพลิน พุคโต
32.คุณสิทธิพงษ์ หงษ์จันทร์
33.คุณมิถุนา บุญแต่ง
34.คุณอรพรรณ หม้อทอง
35.คุณศิวะพงศ์  น้อยเหลือ
36.คุณวรากร วิดานัย
37.คุณธีระศักดิ์. ศรีแก้ว
38.คุณวรากร วิดานัย
39.คุณกิตติศักดิ์ พิสัยพันธ์
40.คุณกิตติพงษ์ บริพันธ์
41.คุณเจริญรัตน์ มาเกิด
42.คุณบุญมี เลื่อยคลอง
43.คุณดนัย เสนาจอหอ
44.คุณจิรัชยา ม่านทอง
45.คุณภูวดล วงศ์ชัยศิริ
46.คุณธัญชนก ไพรพรม
47.คุณกฤตพล  สุขประเสริฐประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม ได้รับบัตรเข้าชม“บุรีรัมย์ ซูเปอร์ จีที เรซ 2016”


1.คุณธนากร จึงสิริ
2.คุณนันทวัฒน์ แสงดี
3.คุณชัยรัตน์ บุญยืน
4.คุณวีระชัย ขจรภพ
5.คุณพิษณุพงษ์ รอบแคว้น
6.คุณอภิสรา เทียนทอง
7.คุณมานะ น้ำใจดี
8.คุณอรอนงค์ ศรีศักดา
9.คุณกัญชิยา กัณฐภัชจ์
10.คุณยุพิน ไชยนวล
11.คุณภัทรวดี ทองช่วย
12.คุณธนารัตน์  บุญสิทธิ์
13.คุณกิตชญา เป็งทอง
14.คุณธนันธร รัฐชนามาศ
15.คุณธนานันต์ ปานเพ็ชร
16.คุณณัฐวดี นิลรัตน์
17.คุณวัฒพล สวัสดิ์ผล
18.คุณแสนยากร อ่อนทรวง
19.คุณรัตติกานต์ เกตุแก้ว
20.คุณวิทยา หนองหงอก
21.คุณภูมินทร์ บุญสอน
22.คุณตีรณะ  ศรีเจริญ
23.คุณอาทิติยา กระแสโท
24.คุณณัฐพล นาคำ
25.คุณชตะ อิ่มออม
26.คุณอารีย์ สุรินทร
27.คุณณัฐพล นาคำ
28.อรพิน ปิยะธรรมภักดี
29.ธนัชพงศ์ มังคูณ
30.มานิต สังข์ศิริ
31.กาญจนาพร ครองไข่น้ำ
32.พิทักษ์ชัย ทศดร
33.ประภาสิริ ไตรปาน
34.จิลลาภัทร พิมสุคะ*


*ผู้โชคดีจะได้รับบัตรท่านละ 2 ใบ สามารถรับได้ที่ ช่องจำหน่ายบัตร ที่บุรีรัมย์คาสเซิล ตั้งแต่นี้ถึงวันอาทิตย์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
**Last update  9/10/59 12.45น. 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US